Aktualności

Einladung zum Einreichen von Beiträgen zur Festschrift für Prof. Dr. Kazimiera Myczko
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Mitglieder des Verbandes Polnischer Germanisten, für das Jahr 2020 planen wir die Herausgabe einer Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Kazimiera Myczko. Auf diese Art und Weise soll sie als bedeutende Poznaner Germanistin, langjährige Mitarbeiterin des Instituts für germanische Philologie der Adam-Mickiewicz-Universität und Leiterin des Lehrstuhls für Didaktik von Deutsch als Fremdsprache geehrt werden.

Pierwszym znaczącym osiągnięciem, jakim może poszczycić się nasze Stowarzyszenie było zorganizowanie w dniach 9 – 11 grudnia 1992 roku polsko-niemieckiej konferencji w Zgorzelcu i Görlitz, poświęconej problematyce uprzedzeń i stereotypów pomiędzy naszymi dwoma narodami. Było to spotkanie o charakterze symbolicznym. Obrady odbywały się w obydwu językach i w obydwu miastach, a goście biorący w nich udział przechodzili kilkakrotnie przez most łączący owe miejsca położone po dwóch stronach granicy. Było to także spotkanie interdyscyplinarne, w którym wzięli udział nie tylko przedstawiciele licznych uniwersytetów, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocławskiego, Łódzkiego i Gdańskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Kraju Saary w Saarbrücken, Uniwersytetu im. Humboldta w Berlinie, Uniwersytetu w Lipsku, Halle, Bielefeldt, Uniwersytetu w Koblencji, Gießen, Bayreuth i w Essen, ale także reprezentanci Instytutu Języka Niemieckiego w Mannheim, Towarzystwa Germanistyki Interkulturowej, Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Dreźnie, Instytutu Zachodniego w Poznaniu, przedstawiciele władz polskich i niemieckich oraz literaci i tłumacze. Owocem obrad konferencji było wydanie w roku 1994 tomu jej materiałów zarówno w wersji polskiej pod tytułem „Uprzedzenia między Polakami i Niemcami”, jak i w wersji niemieckiej pod tytułem „Vorurteile zwischen Deutschen und Polen”. Problematyka konferencji – istnienie wzajemnych stereotypowych sądów o sąsiadach i ich skutków dla kształtowania się polsko-niemieckich kontaktów – okazała się niezwykle ważna i interesująca nie tylko dla germanistów, pedagogów i historyków, ale także, a może w szczególności, dla mieszkańców regionów przygranicznych i kształtu ich współpracy w wielu dziedzinach życia społecznego.

impres