Aktualności

Einladung zum Einreichen von Beiträgen zur Festschrift für Prof. Dr. Kazimiera Myczko
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Mitglieder des Verbandes Polnischer Germanisten, für das Jahr 2020 planen wir die Herausgabe einer Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Kazimiera Myczko. Auf diese Art und Weise soll sie als bedeutende Poznaner Germanistin, langjährige Mitarbeiterin des Instituts für germanische Philologie der Adam-Mickiewicz-Universität und Leiterin des Lehrstuhls für Didaktik von Deutsch als Fremdsprache geehrt werden.

Kolejnym kamieniem milowym w działalności Stowarzyszenia Germanistów Polskich był międzynarodowy kongres „Język niemiecki i studia germanistyczne w Europie Środkowej”, który odbył się w Warszawie, w dniach 10 – 12 października 1996 roku. Idea kongresu zrodziła się prawie trzy lata wcześniej na posiedzeniu Zarządu SGP z jednej strony dzięki dostrzeżeniu faktu, iż instytuty germanistyczne w krajach byłego bloku komunistycznego po roku 1989 borykają się z podobnymi problemami i trudnościami, zaś z drugiej strony z ogromnej potrzeby wymiany doświadczeń i dyskusji na tematy fachowe wobec podobieństw (a także różnic) w roli, jaką od stuleci odgrywały język i kultura niemiecka w Europie środkowej i wschodniej.

Do Warszawy na zaproszenie Stowarzyszenia przybyli więc germaniści nie tylko z Polski i Niemiec, ale z blisko 20 krajów europejskich, między innymi z Austrii, Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji, Bośni, Nowej Jugosławii i Albanii, aby dyskutować o stanie germanistycznych dyscyplin naukowych w swych krajach, specyfice zadań i celów germanistyk zagranicznych, perspektywach rozwoju wzajemnych kontaktów i wyznaczaniu obszarów wspólnych działań. Uczestnicy kongresu spotkali się pierwszego i ostatniego dnia na wspólnych obradach plenarnych, natomiast dzień drugi poświęcony był dyskusjom toczonym w ramach czterech równoległych sekcji zajmujących się wybranymi problemami poszczególnych germanistycznych dyscyplin naukowych.

Obrady plenarne pierwszego dnia kongresu dotyczyły historii, obecnej pozycji i przyszłości języka niemieckiego w Europie środkowej. Podczas obrad nie zabrakło miejsca na takie zagadnienia, jak specyficzny wymiar obecności i roli języka niemieckiego i germanistyki w danym regionie związany z sytuacją polityczną w przeszłości i w chwili obecnej, czy pozycja języka niemieckiego jako obcego w szkolnictwie danego kraju. Natomiast w ramach drugiego plenum kongresowego dyskutowano przede wszystkim o roli germanistyki, w szczególności germanistyki zagranicznej, w procesie integracji europejskiej i rozwoju stosunków międzynarodowych.

Obrady w sekcjach koncentrowały się na wybranych problemach badawczych germanistycznego literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa oraz glottodydaktyki i translatoryki. W tym miejscu nie sposób choćby skrótowo wymienić całego spektrum problemów badawczych poruszonych podczas tych dyskusji. Zainteresowanym możemy jednak polecić tom materiałów pokonferencyjnych wydanych w roku 1998 pod tytułem „Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte – Stand – Ausblicke”, w którym znalazło się ponad 60 referatów wygłoszonych podczas obrad kongresu, a także teksty przemówień gości honorowych kongresu, przedstawicieli władz oświatowych i korpusu dyplomatycznego Polski i Niemiec, oraz tekst uchwalonej przez uczestników konferencji rezolucji końcowej, wyznaczającej kierunki przyszłych działań na polu badań i dydaktyki germanistyki uniwersyteckiej.

Goście zagraniczni opuszczali Warszawę bardzo zadowoleni z przebiegu kongresu i z silnym przekonaniem, że podobne spotkania są niezwykle potrzebne. Dlatego planowano zorganizowanie kolejnych konferencji międzynarodowych w innych krajach Europy środkowej. Jak do tej pory jednak żadnej z germanistyk europejskich nie udało się zrealizować podobnego przedsięwzięcia, jakim może poszczycić się germanistyka polska, a zwłaszcza Stowarzyszenie Germanistów Polskich, którego ów kongres był niewątpliwą zasługą.

impres