Aktualności

Einladung zum Einreichen von Beiträgen zur Festschrift für Prof. Dr. Kazimiera Myczko
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Mitglieder des Verbandes Polnischer Germanisten, für das Jahr 2020 planen wir die Herausgabe einer Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Kazimiera Myczko. Auf diese Art und Weise soll sie als bedeutende Poznaner Germanistin, langjährige Mitarbeiterin des Instituts für germanische Philologie der Adam-Mickiewicz-Universität und Leiterin des Lehrstuhls für Didaktik von Deutsch als Fremdsprache geehrt werden.

W dniach 7 – 8 maja 2001 roku odbyła się w Puławach pierwsza taka konferencja zorganizowana we współpracy z Zakładem Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tematem dyskusji była przyszłość germanistyki uniwersyteckiej wobec reformy polskiego systemu szkolnictwa. Uczestnicy spotkania w Puławach debatowali nad koncepcjami studiów germanistycznych, przedstawionymi przez prof. Antoniego Dębskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz prof. Jana Koźbiała z Uniwersytetu Warszawskiego, zastanawiali się nad wadami i zaletami systemu kredytowego w polskim szkolnictwie wyższym (prof. Joanna Jabłkowska, Uniwersytet Łódzki), a ponadto wysłuchali wystąpienia wicedyrektor Departamentu Kształcenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, pani mgr Anny Dakowicz-Nawrockiej na temat kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce.

Wymienione tematy nie wyczerpują jednak spektrum problemów poruszonych w trakcie dyskusji toczących się, w sposób bardziej lub mniej sformalizowany, właściwie od pierwszej aż do ostatniej chwili zjazdu SGP w Puławach. Motorem tych dyskusji były zagadnienia związane z opracowywaniem standardów akredytacji germanistyk uniwersyteckich (wyniki prac Komisji Akredytacyjnej przedstawiła prof. Elżbieta Dzikowska, Uniwersytet Wrocławski), jakością kształcenia studentów i młodej kadry naukowej, sytuacją polskiej germanistyki w okresie transformacji, w szczególności koniecznością zmian w programie studiów w związku z wprowadzeniem nowej matury, a także trudnościami lokalowymi i finansowymi dotykającymi zwłaszcza mniejsze ośrodki germanistyczne. Całości dopełniły prezentacje szczególnych osiągnięć lubelskich ośrodków germanistycznych – gospodarza konferencji (Zakładu Filologii Germańskiej UMCS - prof. Janusz Golec) oraz Sekcji Filologii Germańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (prof. Jerzy Jeszke). Materiały seminarium w Puławach ukażą się niebawem drukiem w 18 tomie Przeglądu Glottodydaktycznego.

Temat przyszłości polskiej germanistyki, jako jeden z najważniejszych problemów naszej dyscypliny, nie po raz pierwszy zresztą został poruszony na zjeździe w Puławach. Dyskusja ta toczyła się także już w czasie konferencji zorganizowanej przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego z okazji jubileuszu swego 150-lecia w listopadzie 2000 roku w Zakopanem.

impres