Aktualności

Einladung zum Einreichen von Beiträgen zur Festschrift für Prof. Dr. Kazimiera Myczko
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Mitglieder des Verbandes Polnischer Germanisten, für das Jahr 2020 planen wir die Herausgabe einer Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Kazimiera Myczko. Auf diese Art und Weise soll sie als bedeutende Poznaner Germanistin, langjährige Mitarbeiterin des Instituts für germanische Philologie der Adam-Mickiewicz-Universität und Leiterin des Lehrstuhls für Didaktik von Deutsch als Fremdsprache geehrt werden.

Tematem przewodnim kolejnego spotkania członków Stowarzyszenia Germanistów Polskich, które odbyło się w dniach 20 – 21 kwietnia 2002 roku we Wrocławiu, była problematyka „germanistyki wirtualnej” w dobie dynamicznego rozwoju technik multimedialnych. Tym razem gospodarzem konferencji był Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego dyrektor, prof. Eugeniusz Tomiczek, witając gości przypomniał, iż w tym miejscu planowano już zorganizowanie dorocznego zjazdu SGP przed pięcioma laty. Nie doszło jednak do niego z powodu katastrofalnej powodzi, która w roku 1997 nawiedziła miasto.

Z tym większym podziwem członkowie Stowarzyszenia zwiedzili odrestaurowane pomieszczenia Instytutu i wysłuchali uroczystego wykładu prof. Marka Hałuba, w którym przedstawił on bogaty dorobek germanistyki wrocławskiej, w szczególności zaś obszar pozostający w kręgu jego największych zainteresowań, a mianowicie badania nad kulturą śląską. Kolejne referaty wygłoszone podczas konferencji przez prof. Karla-Dietera Büntinga z Uniwersytetu w Essen oraz przez przedstawiciela firmy Siemens, dr. Gerharda Zaundera, a także ożywione debaty z udziałem wszystkich uczestników seminarium, koncentrowały się wokół nowych możliwości, jakie dla dydaktyki uniwersyteckiej niosą programy multimedialne. Wśród dyskutowanych zagadnień znalazły się między innymi problemy germanistyki wirtualnej – koncepcja studiów zaocznych, w których studenci uczestniczyliby za pośrednictwem komputera, a także rola nowych mediów w badaniach naukowych i zajęciach dydaktycznych. W tym miejscu należy jeszcze dodać, iż uczestnicy konferencji we Wrocławiu byli także gośćmi konsula generalnego Republiki Federalnej Niemiec, pana dr. Petera F. Ohra, który zaprosił członków Stowarzyszenia na uroczystą kolację w dniu 20 kwietnia.

Również w roku 2002 Stowarzyszenie Germanistów Polskich objęło patronat nad organizowanym przez wrocławski ośrodek germanistyczny, w szczególności przez prof. Mirosławę Czarnecką, seminarium poświęconym pamięci prof. Mariana Szyrockiego pod tytułem „Literarisches Leben zwischen Kriegserlebnis und Friedenssucht in Schlesien in der Frühen Neuzeit”. Ta międzynarodowa konferencja odbyła się w dniach 26 – 30 września 2002 roku w Jugowicach, zaś obecnie w przygotowaniu znajduje się tom jej materiałów pod tytułem „Memoria Silesiae: Leben und Tod in der Literatur des Barock”.

impres