Międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich w tym roku odbyła się w dniach 9-11 maja w położonej ok. 60 km od Łodzi miejscowości Bronisławów, a jej temat brzmiał Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik. Współorganizatorem tegorocznej konferencji była Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. 

Konferencja została otwarta przez Przewodniczącego Stowarzyszenia Germanistów Polskich, prof. Franciszka Gruczę, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, tj. ponad 120 uczestników konferencji i z radością stwierdził, że liczba uczestników konferencji SGP co roku się zwiększa. Zauważył ponadto, że SGP liczy obecnie 307 członków, w tym ponad 100 profesorów. Jako Przewodniczący SGP i zarazem Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (IVG) zaapelował w związku z tym do członków SGP o równie liczne reprezentowanie germanistyki polskiej na Kongresie IVG, który odbędzie się w Warszawie w roku 2010. Następnie prof. Franciszek Grucza powitał gości honorowych: Jarosława Wojcieszyka, wiceprezydenta miasta Łodzi, prof. Makarego Stasiaka, Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Jensa Lütkenherma, kierownika działu kultury ambasady Niemiec w Warszawie, dr Randolfa Oberschmidta, dyrektora przedstawicielstwa DAAD w Warszawie, prof. Andreasa Kelletata, wiceprezydenta Stowarzyszenia Germanistyki Interkulturowej. Dalej pogratulował członkom SGP, którzy na uniwersytetach, w których pracują, w tym roku objęli funkcje kierownicze, tj. prof. Zofii Berdychowskiej - Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. Lechowi Kolago - Dyrektorowi Instytutu Germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim, prof. Samborowi Gruczy - nowowybranemu Dziekanowi Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Powitał przybyłych na konferencję laureatów honorowej Statuetki SGP: prof. Karla-Dietera Büntinga oraz prof. Wolfganga Heinemanna. Podziękował współgospodarzom konferencji prof. Markowi Ostrowskiemu ‑ dyrektorowi germanistyki w WSHE i jego współpracownikom, w szczególności dr Adamowi Sitarkowi za współorganizowanie konferencji. Następnie prof. Franciszek Grucza przeszedł do tematu i programu konferencji, po czym poprosił o zabranie głosu gości honorowych.

Pierwszy głos zabrał prof. Makary Krzysztof Stasiak, Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, który przedstawił swoją uczelnię, zwracając szczególną uwagę na jej dynamiczny rozwój. Poinformował zebranych m.in., że WSHE została założona w 1993 roku, obecnie kształci 30 000 studentów, ma własne wydawnictwo, własną drukarnię i jest jedną z największych prywatnych szkół wyższych w Polsce. Doktor Jarosław Wojcieszek, wiceprezydent miasta Łodzi, w swoim wystąpieniu nawiązał do wielokulturowości w historii miasta Łodzi, w tym do udziału kultury niemieckiej w dziejach tego miasta oraz wyraził radość z faktu, że tegoroczna konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich została zorganizowana we współpracy z łódzką uczelnią. Następnie zabrał głos Jens Lütkenherm, kierownik działu kultury ambasady Niemiec w Warszawie. W swoim wystąpieniu nawiązał do tematu konferencji i zwrócił uwagę na rosnące znaczenie translatoryki i transferu kulturowego w kontaktach interkulturowych, jak również na rolę pośredniczących w tych kontaktach tłumaczy. Z kolei dr Randolf Oberschmidt, dyrektor przedstawicielstwa DAAD w Warszawie, odniósł się do zadań DAAD, do których należy m.in. wspieranie germanistyk działających poza granicami Republiki Federalnej Niemiec, a germanistykę polską określił jako najlepszą germanistykę zagraniczną. Zauważył jednak, że wg danych GUS ze względu na ujemny rozwój demograficzny ludności w Polsce liczba studentów w roku 2015 będzie znacznie niższa niż w 2005, co może odbić się m.in. negatywnie na liczbie kandydatów na studia humanistyczne. Dlatego podkreślił, że ważne są nowe kierunki kształcenia i badań naukowych na wydziałach filologicznych oraz wyraził radość, że konferencja SGP uwzględnia te kwestie. Kolejny gość honorowy, prof. Andreas Kelletat, wiceprezydent Stowarzyszenia Germanistyki Interkulturowej (Gesellschaft für interkulturelle Germanistik - GIG), przekazał pozdrowienia od niestety niemogącego przybyć Prezydenta GIG, prof. Ernesta Hess-Lutticha, po czym przedstawił pokrótce główne cele działalności GIG, planowane konferencje tego stowarzyszenia oraz nawiązał do przedmówców podkreślających rolę humanistycznych kierunków na uczelniach w Polsce i w Niemczech oraz nowych zainteresowań translatoryką we współczesnej rzeczywistości. dalej

impres