Aktualności

Einladung zum Einreichen von Beiträgen zur Festschrift für Prof. Dr. Kazimiera Myczko
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Mitglieder des Verbandes Polnischer Germanisten, für das Jahr 2020 planen wir die Herausgabe einer Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Kazimiera Myczko. Auf diese Art und Weise soll sie als bedeutende Poznaner Germanistin, langjährige Mitarbeiterin des Instituts für germanische Philologie der Adam-Mickiewicz-Universität und Leiterin des Lehrstuhls für Didaktik von Deutsch als Fremdsprache geehrt werden.

Międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich w tym roku odbyła się w dniach 9-11 maja w położonej ok. 60 km od Łodzi miejscowości Bronisławów, a jej temat brzmiał Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik. Współorganizatorem tegorocznej konferencji była Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. 

Konferencja została otwarta przez Przewodniczącego Stowarzyszenia Germanistów Polskich, prof. Franciszka Gruczę, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, tj. ponad 120 uczestników konferencji i z radością stwierdził, że liczba uczestników konferencji SGP co roku się zwiększa. Zauważył ponadto, że SGP liczy obecnie 307 członków, w tym ponad 100 profesorów. Jako Przewodniczący SGP i zarazem Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (IVG) zaapelował w związku z tym do członków SGP o równie liczne reprezentowanie germanistyki polskiej na Kongresie IVG, który odbędzie się w Warszawie w roku 2010. Następnie prof. Franciszek Grucza powitał gości honorowych: Jarosława Wojcieszyka, wiceprezydenta miasta Łodzi, prof. Makarego Stasiaka, Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Jensa Lütkenherma, kierownika działu kultury ambasady Niemiec w Warszawie, dr Randolfa Oberschmidta, dyrektora przedstawicielstwa DAAD w Warszawie, prof. Andreasa Kelletata, wiceprezydenta Stowarzyszenia Germanistyki Interkulturowej. Dalej pogratulował członkom SGP, którzy na uniwersytetach, w których pracują, w tym roku objęli funkcje kierownicze, tj. prof. Zofii Berdychowskiej - Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. Lechowi Kolago - Dyrektorowi Instytutu Germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim, prof. Samborowi Gruczy - nowowybranemu Dziekanowi Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Powitał przybyłych na konferencję laureatów honorowej Statuetki SGP: prof. Karla-Dietera Büntinga oraz prof. Wolfganga Heinemanna. Podziękował współgospodarzom konferencji prof. Markowi Ostrowskiemu ‑ dyrektorowi germanistyki w WSHE i jego współpracownikom, w szczególności dr Adamowi Sitarkowi za współorganizowanie konferencji. Następnie prof. Franciszek Grucza przeszedł do tematu i programu konferencji, po czym poprosił o zabranie głosu gości honorowych.

Pierwszy głos zabrał prof. Makary Krzysztof Stasiak, Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, który przedstawił swoją uczelnię, zwracając szczególną uwagę na jej dynamiczny rozwój. Poinformował zebranych m.in., że WSHE została założona w 1993 roku, obecnie kształci 30 000 studentów, ma własne wydawnictwo, własną drukarnię i jest jedną z największych prywatnych szkół wyższych w Polsce. Doktor Jarosław Wojcieszek, wiceprezydent miasta Łodzi, w swoim wystąpieniu nawiązał do wielokulturowości w historii miasta Łodzi, w tym do udziału kultury niemieckiej w dziejach tego miasta oraz wyraził radość z faktu, że tegoroczna konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich została zorganizowana we współpracy z łódzką uczelnią. Następnie zabrał głos Jens Lütkenherm, kierownik działu kultury ambasady Niemiec w Warszawie. W swoim wystąpieniu nawiązał do tematu konferencji i zwrócił uwagę na rosnące znaczenie translatoryki i transferu kulturowego w kontaktach interkulturowych, jak również na rolę pośredniczących w tych kontaktach tłumaczy. Z kolei dr Randolf Oberschmidt, dyrektor przedstawicielstwa DAAD w Warszawie, odniósł się do zadań DAAD, do których należy m.in. wspieranie germanistyk działających poza granicami Republiki Federalnej Niemiec, a germanistykę polską określił jako najlepszą germanistykę zagraniczną. Zauważył jednak, że wg danych GUS ze względu na ujemny rozwój demograficzny ludności w Polsce liczba studentów w roku 2015 będzie znacznie niższa niż w 2005, co może odbić się m.in. negatywnie na liczbie kandydatów na studia humanistyczne. Dlatego podkreślił, że ważne są nowe kierunki kształcenia i badań naukowych na wydziałach filologicznych oraz wyraził radość, że konferencja SGP uwzględnia te kwestie. Kolejny gość honorowy, prof. Andreas Kelletat, wiceprezydent Stowarzyszenia Germanistyki Interkulturowej (Gesellschaft für interkulturelle Germanistik - GIG), przekazał pozdrowienia od niestety niemogącego przybyć Prezydenta GIG, prof. Ernesta Hess-Lutticha, po czym przedstawił pokrótce główne cele działalności GIG, planowane konferencje tego stowarzyszenia oraz nawiązał do przedmówców podkreślających rolę humanistycznych kierunków na uczelniach w Polsce i w Niemczech oraz nowych zainteresowań translatoryką we współczesnej rzeczywistości. dalej

impres