Aktualności

Einladung zum Einreichen von Beiträgen zur Festschrift für Prof. Dr. Kazimiera Myczko
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Mitglieder des Verbandes Polnischer Germanisten, für das Jahr 2020 planen wir die Herausgabe einer Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Kazimiera Myczko. Auf diese Art und Weise soll sie als bedeutende Poznaner Germanistin, langjährige Mitarbeiterin des Instituts für germanische Philologie der Adam-Mickiewicz-Universität und Leiterin des Lehrstuhls für Didaktik von Deutsch als Fremdsprache geehrt werden.

Coroczna międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich, która odbyła się w Zielonej Górze w dniach 17-19 czerwca 2011 r., poświęcona była problemom języka niemieckiego oraz literatury i kultury niemieckiej w interakcji polsko-niemieckiej. Jej temat brzmał: Die deutsche Sprache, Literatur und Kultur in (deutsch-polnischer) Interaktion. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Germanistów Polskich wraz z Uniwersytetem Zielonogórskim.

Konferencja została otwarta przez Przewodniczącego Stowarzyszenia Germanistów Polskich, profesora Franciszka Gruczę, który na wstępie serdecznie powitał wszystkich przybyłych członków SGP, serdecznie przywitał gospodarzy spotkania, w szczególności reprezentującego Uniwersytet Zielonogórski Dziekana Wydziału Humanistycznego profesora Wojciecha Strzyżewskiego oraz Dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej profesora Pawła Zimniaka. Następnie profesor Franciszek Grucza podziękował za przybycie i powitał gości honorowych: profesora Karla-Dietera Büntinga, laureata honorowej Statuetki SGP, czyli najwyższego odznaczenia tego stowarzyszenia, stanowiącego wyraz uznania wybitnych osiągnięć w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy naukowej w dziedzinie badań germanistycznych; doktora Randolfa Oberschmidta, dyrektora Przedstawicielstwa Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) w Warszawie; doktora Michała Tomiczka – Pełnomocnika ds. Współpracy Kulturalnej Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu oraz panią Michaelę Spaeth – Radcę Ambasady RFN, Kierownika Działu Kultury. Na zakończenie Przewodniczący Stowarzyszenia Germanistów Polskich nawiązał do Światowego Kongresu Germanistów, który odbył się w 2010 roku w Warszawie, w którym większość uczestników konferencji również brała aktywny udział. Następnie Przewodniczący poprosił o zabranie głosu gospodarzy spotkania oraz gości honorowych.

Jako pierwszy zabrał głos profesor Wojciech Strzyżewski, Dziekan Wydziału Humanistycznego UZ, który w imieniu jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego profesora Czesława Osękowskiego oraz własnym, powitał zebranych w murach tej uczelni. Swoje przemówienie rozpoczął od krótkiego przedstawienia historii Uniwersytetu, który został utworzony w roku 2001 z połączenia Politechniki Zielonogórskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego, po czym skoncentrował się na Wydziale Humanistycznym, a w szczególności na współorganizującym konferencję Instytucie Filologii Germańskiej UZ. Następnie głos zabrał profesor Paweł Zimniak, Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej UZ, który serdecznie powitał zebranych i wyraził radość, że tegoroczna konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich odbywa się w Zielonej Górze. Podkreślił cel konferencji, którym jest wymiana myśli naukowej i rozwój naukowy. Nawiązał również do wypowiedzi swojego przedmówcy o działalności Instytutu, a na zakończenie życzył przybyłym udanych obrad oraz przyjemnego pobytu w Zielonej Górze. Kolejny mówca, doktor Randolf Oberschmidt, dyrektor Przedstawicielstwa Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) w Warszawie, podziękował Przewodniczącemu SGP, profesorowi Franciszkowi Gruczy, za zaproszenie i zauważył, że jest to już czwarta międzynarodowa konferencja organizowana przez Stowarzyszenie, w której bierze udział. Podkreślił wysoki poziom naukowy prezentowanych na tych konferencjach wystąpień oraz ścisłe powiazania germanistyki polskiej i niemieckiej. Dodał również, że jako przedstwiciel DAAD od czterech lat ma możliwość obserwowania rozwoju kontaktów polsko-niemieckich i podkreślił ogromną rolę, jaką w tym zakresie odgrywa germanistyka polska. dalej

impres