Coroczna międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich, która odbyła się w Zielonej Górze w dniach 17-19 czerwca 2011 r., poświęcona była problemom języka niemieckiego oraz literatury i kultury niemieckiej w interakcji polsko-niemieckiej. Jej temat brzmał: Die deutsche Sprache, Literatur und Kultur in (deutsch-polnischer) Interaktion. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Germanistów Polskich wraz z Uniwersytetem Zielonogórskim.

Konferencja została otwarta przez Przewodniczącego Stowarzyszenia Germanistów Polskich, profesora Franciszka Gruczę, który na wstępie serdecznie powitał wszystkich przybyłych członków SGP, serdecznie przywitał gospodarzy spotkania, w szczególności reprezentującego Uniwersytet Zielonogórski Dziekana Wydziału Humanistycznego profesora Wojciecha Strzyżewskiego oraz Dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej profesora Pawła Zimniaka. Następnie profesor Franciszek Grucza podziękował za przybycie i powitał gości honorowych: profesora Karla-Dietera Büntinga, laureata honorowej Statuetki SGP, czyli najwyższego odznaczenia tego stowarzyszenia, stanowiącego wyraz uznania wybitnych osiągnięć w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy naukowej w dziedzinie badań germanistycznych; doktora Randolfa Oberschmidta, dyrektora Przedstawicielstwa Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) w Warszawie; doktora Michała Tomiczka – Pełnomocnika ds. Współpracy Kulturalnej Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu oraz panią Michaelę Spaeth – Radcę Ambasady RFN, Kierownika Działu Kultury. Na zakończenie Przewodniczący Stowarzyszenia Germanistów Polskich nawiązał do Światowego Kongresu Germanistów, który odbył się w 2010 roku w Warszawie, w którym większość uczestników konferencji również brała aktywny udział. Następnie Przewodniczący poprosił o zabranie głosu gospodarzy spotkania oraz gości honorowych.

Jako pierwszy zabrał głos profesor Wojciech Strzyżewski, Dziekan Wydziału Humanistycznego UZ, który w imieniu jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego profesora Czesława Osękowskiego oraz własnym, powitał zebranych w murach tej uczelni. Swoje przemówienie rozpoczął od krótkiego przedstawienia historii Uniwersytetu, który został utworzony w roku 2001 z połączenia Politechniki Zielonogórskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego, po czym skoncentrował się na Wydziale Humanistycznym, a w szczególności na współorganizującym konferencję Instytucie Filologii Germańskiej UZ. Następnie głos zabrał profesor Paweł Zimniak, Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej UZ, który serdecznie powitał zebranych i wyraził radość, że tegoroczna konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich odbywa się w Zielonej Górze. Podkreślił cel konferencji, którym jest wymiana myśli naukowej i rozwój naukowy. Nawiązał również do wypowiedzi swojego przedmówcy o działalności Instytutu, a na zakończenie życzył przybyłym udanych obrad oraz przyjemnego pobytu w Zielonej Górze. Kolejny mówca, doktor Randolf Oberschmidt, dyrektor Przedstawicielstwa Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) w Warszawie, podziękował Przewodniczącemu SGP, profesorowi Franciszkowi Gruczy, za zaproszenie i zauważył, że jest to już czwarta międzynarodowa konferencja organizowana przez Stowarzyszenie, w której bierze udział. Podkreślił wysoki poziom naukowy prezentowanych na tych konferencjach wystąpień oraz ścisłe powiazania germanistyki polskiej i niemieckiej. Dodał również, że jako przedstwiciel DAAD od czterech lat ma możliwość obserwowania rozwoju kontaktów polsko-niemieckich i podkreślił ogromną rolę, jaką w tym zakresie odgrywa germanistyka polska. dalej

impres