Najbliższa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich odbędzie się w dniach 29-31 maja 2015 r.

Organizatorem miejscowym będzie

kierowany przez prof. dr hab. Franciszka Gruczę 

Wydział Humanistyczny Społecznej Akademii Nauk 

 

partnerem zaś Instytut Germanistyki Uniwersytetu Lipskiego

w osobie prof. dr hab. Franka Liedtkego.

 

Decyzją Zarządu SGP temat przewodni konferencji brzmi:

 


Zwischen Kontinuität und Modernität 

Metawissenschaftliche und wissenschaftliche Erkenntnisse der germanistischen Forschung in Polen

 

 

W zamierzeniu inicjatorów obrady i dyskusja podczas najbliższej konferencji SGP powinny dotyczyć zagadnień meta-naukowych i naukowych. Na płaszczyźnie meta-naukowej konieczne jest przedyskutowanie dotychczasowego i obecnego statusu germanistyki jako dyscypliny naukowej uprawianej poza krajami niemieckojęzycznymi oraz wartości poznawczej rozwiązań metodologicznych ukierunkowujących i systematyzujących pracę badawczą w obszarach jej subdyscyplin, istotnych dla ukonstytuowania się tradycji naukowych i współczesnych kierunków rozwoju germanistyki polskiej jako jej unikatowego wkładu w rozwój dyscypliny. Poprzez wskazanie w temacie na aspekt „ciągłości i nowoczesności” pragniemy przywołać bogate tradycje polskiej germanistyki i wkład polskich naukowców w poszerzanie wiedzy germanistycznej, zainspirować do refleksji nad indywidualnymi i zespołowymi dokonaniami badawczymi kształtującymi w przeszłości i obecnie profil germanistyki jako dyscypliny naukowej, jej specyfikę i autonomiczny charakter. Celem zarówno dyskusji meta-naukowej, przeglądu najważniejszych dokonań jak i prezentacji nowatorskich projektów badawczych, w tym także prowadzonych we współpracy z partnerami zagranicznymi, oraz wynikających z nich ustaleń naukowych w poszczególnych subdyscyplinach jest określenie na podstawie przeprowadzonych badań i ich analizy cech współcześnie uprawianej w Polsce germanistyki jako materiału i punktu wyjścia dla prognoz jej dalszego rozwoju.

Liczymy, że refleksja naukowa i meta-naukowa połączona z prezentacją wybitnych osiągnięć Koleżanek i Kolegów germanistów pomoże wskazać na potencjał i szanse polskiej germanistyki na przyszłość, zaś obrady podczas konferencji staną się twórczą inspiracją zarówno dla doświadczonych badaczy, jak i naukowców stających u progu swej akademickiej kariery.

 

Tradycyjnie obrady odbywać będą się w dwóch formach: plenarnej i sekcyjnej.
 

Konferencja zostanie zorganizowana dzięki wsparciu:

Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)

impres