Aktualności

Einladung zum Einreichen von Beiträgen zur Festschrift für Prof. Dr. Kazimiera Myczko
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Mitglieder des Verbandes Polnischer Germanisten, für das Jahr 2020 planen wir die Herausgabe einer Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Kazimiera Myczko. Auf diese Art und Weise soll sie als bedeutende Poznaner Germanistin, langjährige Mitarbeiterin des Instituts für germanische Philologie der Adam-Mickiewicz-Universität und Leiterin des Lehrstuhls für Didaktik von Deutsch als Fremdsprache geehrt werden.

 

Najbliższa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich odbędzie się w dniach 29-31 maja 2015 r.

Organizatorem miejscowym będzie

kierowany przez prof. dr hab. Franciszka Gruczę 

Wydział Humanistyczny Społecznej Akademii Nauk 

 

partnerem zaś Instytut Germanistyki Uniwersytetu Lipskiego

w osobie prof. dr hab. Franka Liedtkego.

 

Decyzją Zarządu SGP temat przewodni konferencji brzmi:

 


Zwischen Kontinuität und Modernität 

Metawissenschaftliche und wissenschaftliche Erkenntnisse der germanistischen Forschung in Polen

 

 

W zamierzeniu inicjatorów obrady i dyskusja podczas najbliższej konferencji SGP powinny dotyczyć zagadnień meta-naukowych i naukowych. Na płaszczyźnie meta-naukowej konieczne jest przedyskutowanie dotychczasowego i obecnego statusu germanistyki jako dyscypliny naukowej uprawianej poza krajami niemieckojęzycznymi oraz wartości poznawczej rozwiązań metodologicznych ukierunkowujących i systematyzujących pracę badawczą w obszarach jej subdyscyplin, istotnych dla ukonstytuowania się tradycji naukowych i współczesnych kierunków rozwoju germanistyki polskiej jako jej unikatowego wkładu w rozwój dyscypliny. Poprzez wskazanie w temacie na aspekt „ciągłości i nowoczesności” pragniemy przywołać bogate tradycje polskiej germanistyki i wkład polskich naukowców w poszerzanie wiedzy germanistycznej, zainspirować do refleksji nad indywidualnymi i zespołowymi dokonaniami badawczymi kształtującymi w przeszłości i obecnie profil germanistyki jako dyscypliny naukowej, jej specyfikę i autonomiczny charakter. Celem zarówno dyskusji meta-naukowej, przeglądu najważniejszych dokonań jak i prezentacji nowatorskich projektów badawczych, w tym także prowadzonych we współpracy z partnerami zagranicznymi, oraz wynikających z nich ustaleń naukowych w poszczególnych subdyscyplinach jest określenie na podstawie przeprowadzonych badań i ich analizy cech współcześnie uprawianej w Polsce germanistyki jako materiału i punktu wyjścia dla prognoz jej dalszego rozwoju.

Liczymy, że refleksja naukowa i meta-naukowa połączona z prezentacją wybitnych osiągnięć Koleżanek i Kolegów germanistów pomoże wskazać na potencjał i szanse polskiej germanistyki na przyszłość, zaś obrady podczas konferencji staną się twórczą inspiracją zarówno dla doświadczonych badaczy, jak i naukowców stających u progu swej akademickiej kariery.

 

Tradycyjnie obrady odbywać będą się w dwóch formach: plenarnej i sekcyjnej.
 

Konferencja zostanie zorganizowana dzięki wsparciu:

Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)

impres