Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków SGP
Zarząd SGP zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na 25. października 2021 r. w Warszawie. Szczegóły w załączonym liście Przewodniczącej SGP. Zaproszenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu SGP

III. CZŁONKOWIE

§ 5
Stowarzyszenie składa się z członków:
a) zwyczajnych
b) honorowych

§ 6
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia działająca naukowo w
zakresie germanistyki lub posiadająca wykształcenie w tym zakresie, której kwalifikacje
zostały uznane przez Zarząd Stowarzyszenia za wystarczające. Decyzję o przyjęciu członków
zwyczajnych podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie wniosku kandydata i pisemnej
opinii 2-ch członków zwyczajnych.
Do przyjęcia wymagana jest bezwzględna większość głosów całego Zarządu; w razie równej
ilości głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego. Od odmownej decyzji
przysługuje ubiegającym się o przyjęcie do Stowarzyszenia prawo odwołania się do Walnego
Zgromadzenia. Zarząd podaje listę nowych członków do wiadomości Walnego
Zgromadzenia.

§ 7
Członkiem honorowym może być osoba wybitnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub celów
Stowarzyszenia, wybrana przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia w
głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów członków obecnych. Wniosek powinien
być podany do wiadomości członków w ogłoszeniu zwołującym Walne Zgromadzenie.

§ 8
Członkiem zwyczajnym lub honorowym może być także obywatel obcego państwa.

§ 9
Członkowie Stowarzyszenia za swoją pracę w organach Stowarzyszenia nie otrzymują
wynagrodzenia.

§ 10
Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo:
a) uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz urządzanych przez nie zjazdach,
posiedzeniach i odczytach,
b) uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia,
c) głosować i składać wnioski na Walnym Zgromadzeniu,
d) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
e) występować do Zarządu z wszelką inicjatywą.

§ 11
Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
a) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
b) popierać cele Stowarzyszenia stosownie do postanowień Statutu oraz podjętych
uchwał,
c) brać czynny udział w pracach i działalności Stowarzyszenia w wysokości ustalonej
przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
d) regularnie wpłacać roczną składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Walne
Zgromadzenie Stowarzyszenia.
Punkty c) i d) nie dotyczą członków honorowych

§ 12
Członek może wystąpić ze Stowarzyszenia na własną prośbę złożoną na piśmie, skierowaną
do Zarządu Stowarzyszenia, po uiszczeniu zaległych składek oraz po wywiązaniu się ze
wszystkich umownych, rzeczowych i finansowych zobowiązań względem Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia skreśla członka zwyczajnego, który przez dwa lata mimo
dwukrotnego upomnienia, nie stosuje się do § 11 pkt d).

§ 13
Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia podjętą na
wniosek członka zwyczajnego bezwzględną większością głosów za czyn niezgodny z
zasadami honoru, działanie na szkodę Stowarzyszenia lub niewywiązywanie się z
obowiązków wynikających z § 11 pp. a, b, c.
Członek ma prawo odwołać się od orzeczenia Zarządu Stowarzyszenia do walnego
Zgromadzenia Stowarzyszenia. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia nie zwalnia go z
obowiązku wywiązania się ze wszystkich ciążących na nim umownych, rzeczowych i
finansowych zobowiązań względem Stowarzyszenia.

impres