Aktualności

2. Internationale Tagung zur Phraseologie und Parömiologie an der Universität Wrocław 2019
Institut für Germanistik der Universität Wroclaw lädt zur 2. Internationalen Tagung zur Phraseologie und Parömiologie ein.

III. CZŁONKOWIE

§ 5
Stowarzyszenie składa się z członków:
a) zwyczajnych
b) honorowych

§ 6
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia działająca naukowo w
zakresie germanistyki lub posiadająca wykształcenie w tym zakresie, której kwalifikacje
zostały uznane przez Zarząd Stowarzyszenia za wystarczające. Decyzję o przyjęciu członków
zwyczajnych podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie wniosku kandydata i pisemnej
opinii 2-ch członków zwyczajnych.
Do przyjęcia wymagana jest bezwzględna większość głosów całego Zarządu; w razie równej
ilości głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego. Od odmownej decyzji
przysługuje ubiegającym się o przyjęcie do Stowarzyszenia prawo odwołania się do Walnego
Zgromadzenia. Zarząd podaje listę nowych członków do wiadomości Walnego
Zgromadzenia.

§ 7
Członkiem honorowym może być osoba wybitnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub celów
Stowarzyszenia, wybrana przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia w
głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów członków obecnych. Wniosek powinien
być podany do wiadomości członków w ogłoszeniu zwołującym Walne Zgromadzenie.

§ 8
Członkiem zwyczajnym lub honorowym może być także obywatel obcego państwa.

§ 9
Członkowie Stowarzyszenia za swoją pracę w organach Stowarzyszenia nie otrzymują
wynagrodzenia.

§ 10
Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo:
a) uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz urządzanych przez nie zjazdach,
posiedzeniach i odczytach,
b) uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia,
c) głosować i składać wnioski na Walnym Zgromadzeniu,
d) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
e) występować do Zarządu z wszelką inicjatywą.

§ 11
Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
a) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
b) popierać cele Stowarzyszenia stosownie do postanowień Statutu oraz podjętych
uchwał,
c) brać czynny udział w pracach i działalności Stowarzyszenia w wysokości ustalonej
przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
d) regularnie wpłacać roczną składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Walne
Zgromadzenie Stowarzyszenia.
Punkty c) i d) nie dotyczą członków honorowych

§ 12
Członek może wystąpić ze Stowarzyszenia na własną prośbę złożoną na piśmie, skierowaną
do Zarządu Stowarzyszenia, po uiszczeniu zaległych składek oraz po wywiązaniu się ze
wszystkich umownych, rzeczowych i finansowych zobowiązań względem Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia skreśla członka zwyczajnego, który przez dwa lata mimo
dwukrotnego upomnienia, nie stosuje się do § 11 pkt d).

§ 13
Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia podjętą na
wniosek członka zwyczajnego bezwzględną większością głosów za czyn niezgodny z
zasadami honoru, działanie na szkodę Stowarzyszenia lub niewywiązywanie się z
obowiązków wynikających z § 11 pp. a, b, c.
Członek ma prawo odwołać się od orzeczenia Zarządu Stowarzyszenia do walnego
Zgromadzenia Stowarzyszenia. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia nie zwalnia go z
obowiązku wywiązania się ze wszystkich ciążących na nim umownych, rzeczowych i
finansowych zobowiązań względem Stowarzyszenia.

impres