Aktualności

Einladung zum Einreichen von Beiträgen zur Festschrift für Prof. Dr. Kazimiera Myczko
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Mitglieder des Verbandes Polnischer Germanisten, für das Jahr 2020 planen wir die Herausgabe einer Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Kazimiera Myczko. Auf diese Art und Weise soll sie als bedeutende Poznaner Germanistin, langjährige Mitarbeiterin des Instituts für germanische Philologie der Adam-Mickiewicz-Universität und Leiterin des Lehrstuhls für Didaktik von Deutsch als Fremdsprache geehrt werden.

III. CZŁONKOWIE

§ 5
Stowarzyszenie składa się z członków:
a) zwyczajnych
b) honorowych

§ 6
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia działająca naukowo w
zakresie germanistyki lub posiadająca wykształcenie w tym zakresie, której kwalifikacje
zostały uznane przez Zarząd Stowarzyszenia za wystarczające. Decyzję o przyjęciu członków
zwyczajnych podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie wniosku kandydata i pisemnej
opinii 2-ch członków zwyczajnych.
Do przyjęcia wymagana jest bezwzględna większość głosów całego Zarządu; w razie równej
ilości głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego. Od odmownej decyzji
przysługuje ubiegającym się o przyjęcie do Stowarzyszenia prawo odwołania się do Walnego
Zgromadzenia. Zarząd podaje listę nowych członków do wiadomości Walnego
Zgromadzenia.

§ 7
Członkiem honorowym może być osoba wybitnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub celów
Stowarzyszenia, wybrana przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia w
głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów członków obecnych. Wniosek powinien
być podany do wiadomości członków w ogłoszeniu zwołującym Walne Zgromadzenie.

§ 8
Członkiem zwyczajnym lub honorowym może być także obywatel obcego państwa.

§ 9
Członkowie Stowarzyszenia za swoją pracę w organach Stowarzyszenia nie otrzymują
wynagrodzenia.

§ 10
Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo:
a) uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz urządzanych przez nie zjazdach,
posiedzeniach i odczytach,
b) uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia,
c) głosować i składać wnioski na Walnym Zgromadzeniu,
d) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
e) występować do Zarządu z wszelką inicjatywą.

§ 11
Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
a) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
b) popierać cele Stowarzyszenia stosownie do postanowień Statutu oraz podjętych
uchwał,
c) brać czynny udział w pracach i działalności Stowarzyszenia w wysokości ustalonej
przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
d) regularnie wpłacać roczną składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Walne
Zgromadzenie Stowarzyszenia.
Punkty c) i d) nie dotyczą członków honorowych

§ 12
Członek może wystąpić ze Stowarzyszenia na własną prośbę złożoną na piśmie, skierowaną
do Zarządu Stowarzyszenia, po uiszczeniu zaległych składek oraz po wywiązaniu się ze
wszystkich umownych, rzeczowych i finansowych zobowiązań względem Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia skreśla członka zwyczajnego, który przez dwa lata mimo
dwukrotnego upomnienia, nie stosuje się do § 11 pkt d).

§ 13
Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia podjętą na
wniosek członka zwyczajnego bezwzględną większością głosów za czyn niezgodny z
zasadami honoru, działanie na szkodę Stowarzyszenia lub niewywiązywanie się z
obowiązków wynikających z § 11 pp. a, b, c.
Członek ma prawo odwołać się od orzeczenia Zarządu Stowarzyszenia do walnego
Zgromadzenia Stowarzyszenia. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia nie zwalnia go z
obowiązku wywiązania się ze wszystkich ciążących na nim umownych, rzeczowych i
finansowych zobowiązań względem Stowarzyszenia.

impres