Aktualności

Einladung zum Einreichen von Beiträgen zur Festschrift für Prof. Dr. Kazimiera Myczko
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Mitglieder des Verbandes Polnischer Germanisten, für das Jahr 2020 planen wir die Herausgabe einer Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Kazimiera Myczko. Auf diese Art und Weise soll sie als bedeutende Poznaner Germanistin, langjährige Mitarbeiterin des Instituts für germanische Philologie der Adam-Mickiewicz-Universität und Leiterin des Lehrstuhls für Didaktik von Deutsch als Fremdsprache geehrt werden.

IV. WŁADZE STOWARSZYSZENIA

§ 14
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Polubowny

WALNE ZGROMADZENIE

§ 15
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie jego członków. Walne
Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 16
Zwyczajne walne Zgromadzenie obraduje co roku, w miarę możliwości w połączeniu ze
zjazdem naukowym, w miejscowości i terminie wyznaczonym przez Zarząd i podanym do
wiadomości członków pisemnie, co najmniej na 14 dni wcześniej.

§ 17
Zwyczajne Walne Zgromadzenie:
a) przeprowadza dyskusje i głosowanie nad sprawozdaniem Zarządu Stowarzyszenia za
ostatni okres sprawozdawczy oraz nad planami działalności,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela Zarządowi absolutorium,
c) wybiera członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a w razie potrzeby członków innych
Komisji,
d) decyduje o majątku Stowarzyszenia,
e) ustala wysokość składki rocznej członków Stowarzyszenia,
f) obraduje nad wnioskami Zarządu,
g) dokonuje zmian Statutu,
h) rozstrzyga w sprawach odwołań od uchwał Zarządu,
i) wybiera członków honorowych na wniosek Zarządu.

§ 18
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się:
a) uchwałą ostatniego Walnego Zgromadzenia,
b) na wniosek Zarządu Stowarzyszenia,
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d) na wniosek co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia.
Zgromadzenie takie powinno być powołane przed upływem dwóch miesięcy od dnia
wpłynięcia wniosku, nie licząc jednak okresu od pierwszego lipca do piętnastego września, a
członkowie powinni być powiadomieni o jego terminie co najmniej 14 dni naprzód.

§ 19
UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykle większością głosów członków obecnych.
Członkowie Zarządu nie głosują w sprawie absolutorium.
Zmiany Statutu oraz uchwała o rozporządzeniu majątkiem Stowarzyszenia wymaga co
najmniej 2/3 głosów członków obecnych.
W sprawie rozwiązania Stowarzyszenia – patrz część VII Statutu.
Do ważności uchwał w terminie oznaczonym w zawiadomieniu potrzebna jest obecność co
najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia oraz większości członków Zarządu, w drugim
terminie uchwały są prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

§ 20
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się w zasadzie jawnie, przez podniesienie
ręki; w sprawach personalnych (wybory, przyjęcie członka honorowego, wykluczenie)
głosowanie jest tajne. Przewodniczący Zarządza głosowanie tajne w innych sprawach na
żądanie co najmniej 1/5 głosujących.

§ 21
Uchwały walnego Zgromadzenia wykonuje Zarząd lub powołane Komisje.

§ 22
Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący
Walnego Zgromadzenia oraz protokolant(ci)

ZARZĄD TOWARZYSTWA

§ 23
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi 15 członków, w tym przewodniczący, 3 vice
przewodniczących, sekretarz i skarbnik.

§ 24
Walne Zgromadzenie wybiera dwóch zastępców członków Zarządu, którzy wejść mogą w
skład Zarządu w przypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu któregoś z członków
Zarządu.

§ 25
Zarząd wybierany jest bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie, z tym, że:

1. Przewodniczący Zarządu wybierany jest w oddzielnym głosowaniu.

2. Skarbnik i sekretarz wybierani są w oddzielnym głosowaniu.

3. Pozostali członkowie Zarządu wybierani są w oddzielnym głosowaniu.

§ 26
Zarząd powinien ukonstytuować się najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów.
Przewodniczący i członkowie Zarządu wybierani są na 3 lata.

§ 27
Kandydatury członków Zarządu mogą być zgłaszane przez każdego członka zwyczajnego na
Walnym Zgromadzeniu. Lista kandydatów nie jest limitowana.

§ 28
ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

a) kieruje sprawami Stowarzyszenia między walnymi Zgromadzeniami,
b) przyjmuje, skreśla i wyklucza członków zwyczajnych,
c) zwołuje Walne Zgromadzenia,
d) realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia,
e) zarządza majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
f) prowadzi korespondencję i rachunkowość Stowarzyszenia zgodnie z przepisami i
budżetem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie,
g) przyjmuje i zwalnia pracowników Stowarzyszenia,
h) sporządza sprawozdania roczne, budżety i bilanse oraz przedstawia je Walnemu
Zgromadzeniu do rozpatrzenia.

§ 29
Zarząd Stowarzyszenia zbiera się przynajmniej dwa razy do roku w miejscu
wyznaczonym przez przewodniczącego, przy czym członków Zarządu należy zawiadomić
o zebraniu co najmniej na tydzień wcześniej.
Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest quorum 6 osób; rozstrzyga zwykła
większość głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
Zarząd uchwala regulamin swych posiedzeń.
Uchwały Zarządu podaje się do wiadomości członków.

§ 30
Przewodniczący lub w jego zastępstwie v-ce przewodniczący, sekretarz oraz skarbnik
tworzą Prezydium Zarządu, które załatwia sprawy bieżące. Prezydium jest
odpowiedzialne przed całym Zarządem. Może ono ponadto powoływać komisje doraźne
spośród członków Stowarzyszenia.
Przewodniczący lub w jego zastępstwie v-ce przewodniczący przewodniczy na
posiedzeniach Prezydium i Zarządu. Przewodniczący lub w jego zastępstwie v-ce
przewodniczący reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i wraz z sekretarzem podpisuje
wszelkie pisma i obwieszczenia Stowarzyszenia. W sprawach finansowych wymagany
jest dodatkowo podpis skarbnika.

§ 30a
Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia może nadać byłemu przewodniczącemu Stowarzyszenia, który w szczególny sposób wyróżnił się działalnością na rzecz Stowarzyszenia, godność Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia Germanistów Polskich. Uchwałę w tej sprawie Walne Zgromadzenie Członków SGP podejmuje zwykłą większością głosów.

§ 30b

Honorowy Przewodniczący uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 31
Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego Komisji i czterech członków oraz
dwóch zastępców członków, wybieranych na przeciąg trzech lat.
Członkowie Komisji, ich zastępcy oraz przewodniczący Komisji nie mogą pełnić żadnych
innych funkcji w Stowarzyszeniu.
W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, w skład
Komisji wchodzi kolejny wybrany zastępca.

§ 32
Komisja Rewizyjna sprawuje z ramienia Walnego Zgromadzenia nadzór nad gospodarką
finansową Stowarzyszenia z punktu widzenia jej legalności i celowości oraz nad
zgodnością działalności Zarządu ze Statutem.
W tym celu przynajmniej raz w roku ma obowiązek sprawdzić księgi, dokumenty i stan
majątkowy Stowarzyszenia.
Ponadto Komisja podejmuje działanie na wniosek Przewodniczącego Stowarzyszenia lub
z własnej inicjatywy w każdym czasie.
Z każdej kontroli Komisja sporządza protokół. Komisja ma prawo żądać zwołania
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 18.
Komisja przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wniosek o udzielenie absolutorium
Zarządowi.

SĄD POLUBOWNY

§ 33
Dla rozstrzygania sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia, powołuje się
Sąd Polubowny złożony z trzech członków i dwóch zastępców, wybieranych na Walnym
Zgromadzeniu. W razie niemożności pełnienia obowiązków lub ustąpienia członka Sądu
Polubownego, w skład Sadu wchodzi kolejny wybrany zastępca.
Orzeczenia Sądu Polubownego zapadają zwykłą większością głosów.

impres