Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków SGP
Zarząd SGP zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na 25. października 2021 r. w Warszawie. Szczegóły w załączonym liście Przewodniczącej SGP. Zaproszenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu SGP

IV. WŁADZE STOWARSZYSZENIA

§ 14
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Polubowny

WALNE ZGROMADZENIE

§ 15
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie jego członków. Walne
Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 16
Zwyczajne walne Zgromadzenie obraduje co roku, w miarę możliwości w połączeniu ze
zjazdem naukowym, w miejscowości i terminie wyznaczonym przez Zarząd i podanym do
wiadomości członków pisemnie, co najmniej na 14 dni wcześniej.

§ 17
Zwyczajne Walne Zgromadzenie:
a) przeprowadza dyskusje i głosowanie nad sprawozdaniem Zarządu Stowarzyszenia za
ostatni okres sprawozdawczy oraz nad planami działalności,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela Zarządowi absolutorium,
c) wybiera członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a w razie potrzeby członków innych
Komisji,
d) decyduje o majątku Stowarzyszenia,
e) ustala wysokość składki rocznej członków Stowarzyszenia,
f) obraduje nad wnioskami Zarządu,
g) dokonuje zmian Statutu,
h) rozstrzyga w sprawach odwołań od uchwał Zarządu,
i) wybiera członków honorowych na wniosek Zarządu.

§ 18
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się:
a) uchwałą ostatniego Walnego Zgromadzenia,
b) na wniosek Zarządu Stowarzyszenia,
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d) na wniosek co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia.
Zgromadzenie takie powinno być powołane przed upływem dwóch miesięcy od dnia
wpłynięcia wniosku, nie licząc jednak okresu od pierwszego lipca do piętnastego września, a
członkowie powinni być powiadomieni o jego terminie co najmniej 14 dni naprzód.

§ 19
UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykle większością głosów członków obecnych.
Członkowie Zarządu nie głosują w sprawie absolutorium.
Zmiany Statutu oraz uchwała o rozporządzeniu majątkiem Stowarzyszenia wymaga co
najmniej 2/3 głosów członków obecnych.
W sprawie rozwiązania Stowarzyszenia – patrz część VII Statutu.
Do ważności uchwał w terminie oznaczonym w zawiadomieniu potrzebna jest obecność co
najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia oraz większości członków Zarządu, w drugim
terminie uchwały są prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

§ 20
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się w zasadzie jawnie, przez podniesienie
ręki; w sprawach personalnych (wybory, przyjęcie członka honorowego, wykluczenie)
głosowanie jest tajne. Przewodniczący Zarządza głosowanie tajne w innych sprawach na
żądanie co najmniej 1/5 głosujących.

§ 21
Uchwały walnego Zgromadzenia wykonuje Zarząd lub powołane Komisje.

§ 22
Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący
Walnego Zgromadzenia oraz protokolant(ci)

ZARZĄD TOWARZYSTWA

§ 23
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi 15 członków, w tym przewodniczący, 3 vice
przewodniczących, sekretarz i skarbnik.

§ 24
Walne Zgromadzenie wybiera dwóch zastępców członków Zarządu, którzy wejść mogą w
skład Zarządu w przypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu któregoś z członków
Zarządu.

§ 25
Zarząd wybierany jest bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie, z tym, że:

1. Przewodniczący Zarządu wybierany jest w oddzielnym głosowaniu.

2. Skarbnik i sekretarz wybierani są w oddzielnym głosowaniu.

3. Pozostali członkowie Zarządu wybierani są w oddzielnym głosowaniu.

§ 26
Zarząd powinien ukonstytuować się najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów.
Przewodniczący i członkowie Zarządu wybierani są na 3 lata.

§ 27
Kandydatury członków Zarządu mogą być zgłaszane przez każdego członka zwyczajnego na
Walnym Zgromadzeniu. Lista kandydatów nie jest limitowana.

§ 28
ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

a) kieruje sprawami Stowarzyszenia między walnymi Zgromadzeniami,
b) przyjmuje, skreśla i wyklucza członków zwyczajnych,
c) zwołuje Walne Zgromadzenia,
d) realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia,
e) zarządza majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
f) prowadzi korespondencję i rachunkowość Stowarzyszenia zgodnie z przepisami i
budżetem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie,
g) przyjmuje i zwalnia pracowników Stowarzyszenia,
h) sporządza sprawozdania roczne, budżety i bilanse oraz przedstawia je Walnemu
Zgromadzeniu do rozpatrzenia.

§ 29
Zarząd Stowarzyszenia zbiera się przynajmniej dwa razy do roku w miejscu
wyznaczonym przez przewodniczącego, przy czym członków Zarządu należy zawiadomić
o zebraniu co najmniej na tydzień wcześniej.
Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest quorum 6 osób; rozstrzyga zwykła
większość głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
Zarząd uchwala regulamin swych posiedzeń.
Uchwały Zarządu podaje się do wiadomości członków.

§ 30
Przewodniczący lub w jego zastępstwie v-ce przewodniczący, sekretarz oraz skarbnik
tworzą Prezydium Zarządu, które załatwia sprawy bieżące. Prezydium jest
odpowiedzialne przed całym Zarządem. Może ono ponadto powoływać komisje doraźne
spośród członków Stowarzyszenia.
Przewodniczący lub w jego zastępstwie v-ce przewodniczący przewodniczy na
posiedzeniach Prezydium i Zarządu. Przewodniczący lub w jego zastępstwie v-ce
przewodniczący reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i wraz z sekretarzem podpisuje
wszelkie pisma i obwieszczenia Stowarzyszenia. W sprawach finansowych wymagany
jest dodatkowo podpis skarbnika.

§ 30a
Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia może nadać byłemu przewodniczącemu Stowarzyszenia, który w szczególny sposób wyróżnił się działalnością na rzecz Stowarzyszenia, godność Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia Germanistów Polskich. Uchwałę w tej sprawie Walne Zgromadzenie Członków SGP podejmuje zwykłą większością głosów.

§ 30b

Honorowy Przewodniczący uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 31
Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego Komisji i czterech członków oraz
dwóch zastępców członków, wybieranych na przeciąg trzech lat.
Członkowie Komisji, ich zastępcy oraz przewodniczący Komisji nie mogą pełnić żadnych
innych funkcji w Stowarzyszeniu.
W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, w skład
Komisji wchodzi kolejny wybrany zastępca.

§ 32
Komisja Rewizyjna sprawuje z ramienia Walnego Zgromadzenia nadzór nad gospodarką
finansową Stowarzyszenia z punktu widzenia jej legalności i celowości oraz nad
zgodnością działalności Zarządu ze Statutem.
W tym celu przynajmniej raz w roku ma obowiązek sprawdzić księgi, dokumenty i stan
majątkowy Stowarzyszenia.
Ponadto Komisja podejmuje działanie na wniosek Przewodniczącego Stowarzyszenia lub
z własnej inicjatywy w każdym czasie.
Z każdej kontroli Komisja sporządza protokół. Komisja ma prawo żądać zwołania
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 18.
Komisja przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wniosek o udzielenie absolutorium
Zarządowi.

SĄD POLUBOWNY

§ 33
Dla rozstrzygania sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia, powołuje się
Sąd Polubowny złożony z trzech członków i dwóch zastępców, wybieranych na Walnym
Zgromadzeniu. W razie niemożności pełnienia obowiązków lub ustąpienia członka Sądu
Polubownego, w skład Sadu wchodzi kolejny wybrany zastępca.
Orzeczenia Sądu Polubownego zapadają zwykłą większością głosów.

impres