Aktualności

Einladung zum Einreichen von Beiträgen zur Festschrift für Prof. Dr. Kazimiera Myczko
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Mitglieder des Verbandes Polnischer Germanisten, für das Jahr 2020 planen wir die Herausgabe einer Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Kazimiera Myczko. Auf diese Art und Weise soll sie als bedeutende Poznaner Germanistin, langjährige Mitarbeiterin des Instituts für germanische Philologie der Adam-Mickiewicz-Universität und Leiterin des Lehrstuhls für Didaktik von Deutsch als Fremdsprache geehrt werden.

Stowarzyszenie Germanistów Polskich powstało w dniu 20 listopada 1990 roku z inicjatywy profefora Franciszka Gruczy, który od początku istnienia Stowarzyszenia do dnia dzisiejszego pełni nieprzerwanie funkcję jego Przewodniczącego.W skład pierwszego Zarządu Stowarzyszenia weszli: prof. Jan Czochralski (Warszawa), prof. Aleksander Szulc (Kraków), prof. Gabriela Koniuszaniec (Poznań), prof. Irena Koźluk-Nowicka (Lublin), prof. Ryszard Lipczuk (Toruń), prof. Roman Sadziński (Łódź) i prof. Zdzisław Wawrzyniak (Rzeszów). Stowarzyszenie liczyło wówczas 25 członków. Sekretarzami Stowarzyszenia byli dotychczas śp. prof. dr hab. Tadeusz Namowicz (w latach 1991-2000), prof. dr hab. Jan Koźbiał (w latach 2000-2006) oraz dr. Ewa Zwierzchoń-Grabowska (w latach 2006-2009).

Stowarzyszenie Germanistów Polskich skupia w swych szeregach niemal całą polską germanistykę: 90% wszystkich habilitowanych pracowników naukowych oraz około 50% pracowników ze stopniem doktora, reprezentujących wszystkie uprawiane dziś obszary badań germanistycznych: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, glottodydaktykę i translatorykę. Od niedawna do SGP zgłaszają akces politolodzy i historycy zajmujący się problematyką niemcoznawczą. Liczba członków Stowarzyszenia w roku 2009 przekroczyła 320 osób.

Dotychczas konferencje Stowarzyszenia Germanistów Polskich gościły kolejno: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (7.-8.5.2001, temat konferencji: Germanistyka uniwersytecka wobec reformy polskiego szkolnictwa ), Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (20.-21.4.2002, temat konferencji: Germanistyka wirtualna), Instytut Germanistyki Uniwersytetu Szczecińskiego (2.-4.5.2003, temat konferencji: Polsko-niemiecka i ogólnoeuropejska integracja w badaniach, dydaktyce i pracy popularyzacyjnej [polskiej] germanistyki), Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (23.-25.4.2004, temat konferencji: Konstrukty a rzeczywistość w badaniach lingwistycznych, literaturo- i kulturoznawczych oraz w naukach historycznych i społecznych); Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (22.-24.4.2005, temat konferencji: Germanistyczne doświadczenia i perspektywy interkulturowości). Gospodarzem Zgromadzenia członków SGP i konferencji naukowej w roku 2006 była Katedra Filologii Germańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (12.-14.5.2006, temat konferencji: Teksty jako przedmiot badań germanistycznych). W kolejnym 2007 roku konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich odbyła się w Opolu (11.-13.Mai 2007,tytuł konferencji: Germanistische Wahrnehmungen der Multimedialität, Multilingualität und Multikulturalität). W 2008 roku Walne Zgromadzenie Członków oraz mięczynarodowa konrefencja naukowa miała miejsce w centrum kongresowym w Bronisławowie (9.-11. Mai 2008, tytuł konferencji: Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik), współorganizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. 

Stowarzyszenie Germanistów Polskich może odnotować na swym koncie także wiele innych liczących się osiągnięć, m. in. zorganizowało trzy ważne konferencje międzynarodowe: 1. polsko-niemiecka konferencja poświęcona problematyce uprzedzeń i stereotypów pomiędzy Polakami i Niemcami (Zgorzelec i Görlitz, 9.-11.12.1992); dokumentacja w języku polskim: Uprzedzenia między Polakami i Niemcami i w języku niemieckim: Vorurteile zwischen Deutschen und Polen (Warszawa 1994); 2. Język niemiecki i germanistyka w Europie Środkowej (Warszawa, 10.-12.10.1996); germaniści z blisko 20 krajów europejskich; dokumentacja: Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke (Warszawa 1998); 3. Kongres Milenijny pod patronatem prezydentów Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa, 5 - 8.4.2000); 360 uczestników z kilkunastu krajów; dokumentacja: Tausend Jahre polnisch-deutsche Beziehungen. Sprache - Literatur - Kultur - Politik (Warszawa 2001)

We wrześniu 2005 przewodniczący Stowarzyszenia Germanistów Polskich, profesor Franciszek Grucza, jako pierwszy uczony z Europy Środkowej i Wschodniej został wybrany podczas światowego kongresu germanistycznego w Paryżu prezydentem Międzynarodoweego Stowarzyszenia Germanistycznego (Internationale Vereinigung für Germanistik) zob. więcej

impres