Skład Sądu Polubownego:

Przewodniczący:
prof. UZ dr hab. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt

Członkowie:
prof. dr hab. Ryszard Lipczuk
prof. dr hab. Andrzej Kątny

 

impres